ملاقات هيئت رهبری افا و اتحاديه با هيئت وزارت خارجه افغانستان

در روز دوشنبه مورخ 15.5.2017 برابر با 15 ماه ثور 1396 رئيس و معاونين و عده ای از اعضای شورای اجرايي و شورای علمي اکادمي فنلند- افغانستان و شورای اجرايي اتحاديۀ سراسری انجمن های افغانهای فنلند با هيئت بلند رتبۀ وزارت امور خارجۀ افغانستان به رياست معين وزارت خارجه افغانستان محترم آقای حکمت خليل کرزی در هلسينکي ديدار نموده و پيرامون مسايل اساسي مورد توجه هردو جانب صحبت نمودند.اين صحبت ها در رابطه با مسايل ذيل بودند

 تقاضا شد که تعداد افغانهای فنلند افزايش يافته است و در صورت ممکن وزارت امور خارجۀ افغانستان، سفارت و يا قنسولگری افغانستان را در فنلند با هماهنگي وزارت امور خارجه افغانستان ايجاد نمايد

عده ای زيادی افغانها نمي توانند به خارج از فنلند سفر کنند، چون پاسپورت ندارند و نياز است که در صورت ممکن هيئت قنسولي افغانستان با هماهنگي وزارت امور خارجي فنلند تا تشکيل سفارت افغانستان در هلسينکي، برای ارايۀ خدمات قنسولي، هر سال دو تا چهار بار به فنلند سفر کند

شرايط اخذ پاسپورت و ديگر خدمات قنسولي برای اکثر افغانها خيلي دشوار است، تقاضا گرديد که در صورت ممکن مکانيزم های آسانتر و امکان پذير تر در نظر گرفته شود
پروسۀ آمدن و الحاق اعضای فاميل افغانهای فنلند که ناچار هستند برای درخواست ويزا و اقامت از افغانستان به هندوستان و يا ايران سفر کنند، آهسته و پر هزينه است، تقاضا گرديد که وزارت امور خارجه افغانستان اين مسئله را با مقامات محترم وزارت خارجه فنلند صحبت کند تا در صورت ممکن اين خدمات از سوی سفارت فنلند در کابل ارايه گردد
تقاضا گرديد، که با مشکلات پناهجويان افغاني در خارج از افغانستان، مطابق به قوانين بين المللي با رعايت حقوق اساسي آنها عمل شود
تقاضا شد، که وزارت امور خارجه افغانستان در رابطه با راجستر شدن شورای نماينده گي اکادمي فنلند- افغانستان «افا» در کابل همکاری نمايد تا اعضای اين اکادمي فعاليت های علمي و پژوهشي خود را بطور رسمي در افغانستان آغاز کنند
 تقاضا شد، که استادان پوهنتونها و متخصصان رشته های مختلف مقيم فنلند، که قصد انجام کار در افغانستان را داشته باشند، زمينه های استخدام آنها در رشته های تخصصي شان در افغانستان فراهم گردد
چاپ کتب و آثار قلمي استادان و محققان افغاني مقيم فنلند

صحبت های اين ديدار برای هردو طرف صميمانه و اميد وار کننده بودند. آقای حکمت خليل کرزی و هيئت همراه ايشان وعده دادند، که برای حل مسايل مطرح شده نهايت تلاش خود را مي نمايند
عکس ها و تهيه گزارش: کميتۀ نشراتي اکادمي فنلند افغانستان «افا»