اطلاعیه ها

پيام دانشمندان افغان در بارۀ تاسيس اکادمي فنلند- افغانستان

منطق جهان گویای این واقعیت است، که همه پیشرفت ها در حیات بشری اساسا" مرهون معارف وتحولات علمی- تکنو لوژیک میباشد، که ملت ها به اراده اگاهانه شان راه های پیشرفت علمی را جستجو کرده، جامعه و کشور شان را به قله های شامخ تمدن رسانیده اند.

 بر پایۀ منطق علمی فوق، تاسیس نهاد علمی تحقیقاتی تحت عنوان اکادمی فنلند- افغانستان یک امر خیلی مهم وسازنده به شماررفته واین را در واقعیت سرآغاز پیشرفت و ابادی کشور و جامعه افغانی خویش میدانیم.

دانشمندان و متفکرین ما تاسیس این مرکز بزرگ علمی و تحقیقاتی را گام بزرگ و سازنده برای اینده درخشان کشور خود میدانند و دانشمندان کشور ما به اتفاق نظر از تاسیس این مرکز (اکادمی فنلند-افغانستان) به حسن نیت و احساس بالندگی استقبال نموده و تاسیس این مرکز را یکی از توجهات اساسی کشور دوست فنلند ارزیابی مینمایند. چنانچه فیلسوف محمد صدیق افغان و بنیان گزار مرکز تحقیقاتی ریاضی فلسفی جهان در مورد تاسیس اکادمی فنلند-افغانستان چنین ابراز نظر نموده اند: فنلند کشور اعتدالی ودموکرات است، که به ارزش ها و فرهنگ تاریخی مردم افغانستان احترام دارند و کمک های بی شایبه این کشور پیشرفته اروپایی درعرصه تاسیس و موفقیت های این مرکز(اکادمی فنلند-افغانستان) مي توانند متضمن پیشرفت های بزرگ برای تحولات علمی- تکنولوژیک کشور ما گردند، که در نتیجه بر مبنای این پیشرفت ها کشور ما به شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نایل مي شود و افغانستان در جایگاه مهم تمدن جهانی قرار خواهد گرفت.

مسلما"، تاسیس مرکز اکادمی فنلند-افغانستان، رسیدن به امیدهای سترگ پیشرفت، ترقی و تعالی که نسل فردای کشور ما به آن افتخار خواهند ورزید، تقويت خواهد کرد.

30 تن ازدانشمندان و محققان در افغانستان بخاطر اشتراک در این حرکت علمی به عضویت اکادمی فنلند- افغانستان درآمدند وعده کثیری دیگر علاقمند به عضويت در این اکادمی میباشند. تعداد کثيری هم در کشور فنلند زماني که اين اکادمي در آنجا تاسيس گرديد، عضو شدند.

امید است، که اکادمی فنلند- افغانستان مرکز فعالیت ها و همکاریهای مشترک دانشمندان و محققان افغانی در داخل و خارج از کشور ما گردیده و در نتیجه خدمات ارزنده را به جامعه و مردم نیازمند افغانستان عرضه نماید!

          

 و من الله ا لتوفیق

کابل 13.7.2015

                                                                             Prof.  Ph.D. Obaidullah paryar

 پرو فیسور دوکتور عبیدالله (پریار)