اطلاعیه ها

کورسهای خزاني اکادمي فنلند- افغانستان

به اطلاع اعضای محترم اکادمي و ساير افغانهای عزيز رسانيده مي شود، که اکادمي فنلند – افغانستان برای تقويت استعدادهای اطفال و جوانان هموطن کورسهای متنوع را داير مي نمايد. اين کورس ها زير نظر اساتيد مجرب و مسلکي اکادمي مي باشند.

1. آموزش رياضي

2. آموزش زبانهای مادری

3. کورسهای ورزشي

اولين کورس های خزاني اکادمي در روز شنبه 5.9.2015 در ساعت 15.30 در مرکز بين المللي فرهنگي کايسه برگزار مي شوند. اين کورس ها در هر روز شنبه از ساعت 15.30 تا 17.30 به آدرس ذيل خواهند بود:

مکان کورس ها: مرکز فرهنگي کايسه، منزل دوم، اتاق نمبر 3

Kulttuurikeskus Caisa

از سمت استشن راه آهن Mikonkatu 17 C Helsinki

از سمت متروی کايسه نيمي Vuorikatu 14, Helsink

شروع کورس ها و نام نويسي: روز شنبه 5.9.2015 ساعت 15.30

برای نام نويسي و کسب معلومات بيشتر مي توانيد در روزهای رسمي بين ساعت 9 تا 17 به نمبر تليفون: 0408340294 تماس بگيريد. يا به ايميل اکادمي:

ايميل کنيدThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

همچنين امکان داير کردن کورسهای ورزشي در رشته های گوناگون برای اطفال و جوانان امکان پذير مي باشد و برای گرفتن معلومات و نام نويسي به اين کورس ها با ما در تماس شويد.

اکادمي فنلند- افغانستان