سيستم های تعليم و تربيت فنلند و افغانستان بطور مقايسو

سيستم های تعليم و تربيت فنلند و افغانستان بطور مقايسوی بقلم حامد شفايي

SUOMALAINEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ ULKOMAALAISEN SILMIN SEKÄ SUOMEN JA AFGANISTANIN

اين مقاله که برای فاکولته تعليم و تربيت پوهنتون هلسينکي نوشته شد و نمره کامل ازان خود ساخت، در آن سعي شده است که بطور علمي نظام تعليم و تربيت دو کشور مورد مطالعه قرار بگيرند و باهم مقايسه شوند

در مقاله منابع تحقيق بطور دقيق و با معيارهای علمي قابل قبول برای پوهنتون هلسينکي ذکر شده است

متن کامل اين مقاله 13 صفحه ای را از طريق لينک ذيل در بخش مقالات فنلندی وبسايت اکادمي فنلند – افغانستان «افا» مطالعه فرمائيد.

http://afa.fi/index.php/fi/artikkelit/117-suomalainen-koulutusjaerjestelmae-ulkomaalaisen-silmin-sekae-suomen-ja-afganistanin