کار آفرینان افغان

ما به تنهای خود متوانیم کاری های خوردی انجام بدهیم اما با همکاری و همبستگی میتوانیم تغییرات بزرگی را بوجود بیاورم. (هلن کلر)