رویدادها

بازدید نمایندگان افا از اداره کل سرحدی فنلند

در تاريخ 21.3.2016 هيئت بلند پايۀ اکادمي فنلند - افغانستان به اداره کل سرحدی فنلند رفته و از افسر فنلندی آقای پيتری تپي يو ايممونن که در 23.5.2007 در ميمنۀ افغانستان بر اثر بمبگذاری در جاده، جان خود را از دست داده بود، با تقديم گل بر مجسمۀ سرباز قهرمان فنلند و خوانش شعر و بيانيۀ اکادمي فنلند- افغانستان به اين مناسبت از فداکاريها و خدمات وی قدرداني گرديد. آقای پيتری تپي يو ايممونن در آن وقت با نجات دادن جانهای يک داکتر و سه نرس از کشور ناروی که برای درمان مردم قريه مي رفتند، جان عزيزش را فدا کرد و تقديم راه آزادی و خدمت بشريت نمود. روحش هميشه شاد و روانش پاک باد!

 اين مراسم در روزاول سال نو 1395 هجری خورشيدی که برابر بود با سالروز تاسيس اداره سرحدی فنلند و سالروز تاسيس اکادمي فنلند- افغانستان برگزار شد.