رویدادها

گزارش دومين گردهم آيي انجمن های افغاني در فنلند

 

 

دومين گردهم آيي و آموزش سرتاسری انجمن های افغانها در فنلند به تاريخ  6 و 7 ماه سنبله 1395 هجری خورشيدی برابر با 27 و 28 ماه آگست 2016 ميلادی در هتل نوکسيوی اسپو برگزار شد. سازماندهي اين اين گردهم آيي را اکادمي فنلند- افغانستان «افا» و موسسۀ فنلندی همکار آن انجمن ليسۀ تابستاني برعهده داشتند. بودجه آن از طريق پروژه مشترک هردو نهاد از طرف وزارت کار و امور اقتصادی فنلند تامين شده بود

 

 

 

مهمترين دست آورد گردهم آيي انجمن های افغاني علاوه بر آموزش و تبادل نظر مسايل ذيل بودند:

1) تصميم برای تشکيل اتحاديه سرتاسری

2) تلاش جمعي با صدای واحد برای حل مشکلات اساسي مهاجرين و پناهجويان افغاني

3) تلاش جمعي با صدای واحد برای حل مشکلات اقامت و الحاق اعضای فاميل های افغان های مقيم فنلند

4) تلاش جمعي با صدای واحد برای حل مشکل گرفتن پاسپورت افغانها از سفارت افغانستان در ناروی

5) همکاری نزديک بين انجمن های افغاني مقيم فنلندی برای ارائه خدمات به افغانها و همکاری با ادارات مربوطۀ فنلندی در امور مهاجرين

رئيسان و اعضای شورای رهبری انجمن های ذيل به اين گردهم آيي دو روزه اشتراک نموده بودند:

 1. رئيس، معاون، منشي و مسئولين ارشد اکادمي فنلند افغانستان «افا»
 2. رئيس و سه نفر از کارمندان عاليرتبه موسسۀ ليسۀ تابستاني
 3. نماينده سازمان کمک به پناهنده گان فنلند «پکولايس اپو»
 4. مشاور ارشد وزارت کار و امور اقتصادی فنلند در امور وفق يابي مهاجرين
 5. رئيس و دو عضو شورای اجرايي کانون افغانستانيهای فنلند
 6. رئيس و معاون انجمن افغانها در هلسينکي
 7. رئيس و معاون انجمن افغانها در نوکيا
 8. رئيس انجمن افغانها در تامپری
 9. نماينده انجمن افغانها در تورکو
 10. رئيس و معاون انجمن افغانها در يواسکولا
 11. رئيس و دو نفر عضو شورای اجرايي انجمن افغانها در مناطق سوئدی زبان فنلند از شهرواسا
 12. رئيس و معاون انجمن زنان آريانا در هلسينکي
 13. نماينده انجمن فرهنگي ني
 14. رئيس و معاون انجمن ساحل از شهر پيرکلا
 15. رئيس و معاون انجمن زنان «لوتوس»
 16. دو نفر از اعضای شورای رهبری کانون زنان افغانستانيهای فنلند از يواسکولا
 17. رئيس و معاون انجمن زنان افغانها در تامپری
 18. مشاور ارشد امور آموزشي وزارت تعليم و تربيۀ فنلند

 

 

به شمول مترجمين و کارشناسان آموزشي، جمع کل اشتراک کننده ها 41 بودند که از شهرها و مناطق مختلف فنلند حضور داشتند. تمام مصارف سفر، هتل، غذا، ترجمه، معاش کارشناسان، همگي از بودجه پروژه مشترک افا و انجمن ليسه تابستاني که توسط وزارت کار و امور اقتصادی فنلند تامين شده بود، پرداخت گرديدند.

پروگرام دو روزه

در روز جمعه مورخ 26.8.2016 اشتراک کننده هايي که از شهرهای دورتر از پايتخت، به اين گردهم آيي اشتراک نموده بودند به هتل نوکسيو در اسپو رسيدند. ساير اشتراک کننده ها از شهرهای هلسينکي، اسپو و وانتا در صبح زود روز شنبه مورخ 27.8.2016 به مقر گردهم آيي حضور يافتند

 

 

پروگرامهای اين گردهم آيي در ساعت 10 صبح با سخنان افتتاحيۀ توسط رئيس موسسسۀ ليسۀ تابستاني فنلند خانم مايا کوککولا و رئيس اکادمي فنلند – افغانستان «افا» حامد شفايي آغاز گرديد. سپس دکتور آنني علي تولپا- نيتامو، مشاور عالي وزارت کار و امور اقتصادی فنلند در مورد نقش ارگانهای غير دولتي در امور وفق يابي صحبت کرد. خانم آنني علي تولپا از اوضاع خارجي ها بطور کل و از مسايل پناهنده گان بطور خاص معلومات داده و آمارهای دقيقي را ارائه نمود. وی تاکيد کرد، که نقش انجمن های خارجي در همکاری با اداره های دولتي و شاروالي ها در پروسۀ وفق يابي خارجي ها به جامعه فنلندی بسيار مهم و تاثير گذار مي باشد

 

 

دکتور آنني علي تولپا- نيتامو اظهار داشت، که در سال 2015 بيشتر از 32 هزار پناهجو وارد فنلند شده و تقاضای پناهنده گي کردند، که دو گروه بزرگ آنها عبارت بودند از (%62) کل متقاضيان پناهندگي در سال 2015 يعني بيست هزار نفر اتباع کشورعراق، زيادتر از پنج هزار نفر افغان يعني %16 کل پناهجويان سال 2015 در فنلند. اغلب پناهجويان جوان هستند و طبق آمارها %80 آنها زير سن 34 ساله مي باشند. 2200 نفر شان اطفال و نوجوانان زير سن بدون سرپرست مي باشند، که به احتمال خيلي زياد اطفال زير سن همگي شان قبول مي شوند و اقامت فنلند را دريافت مي کنند. زمزمه های مسئولين امور چنين بگوش مي رسند، که از مجموع 32 هزار نفر پناهجو در سال 2015 ، ممکن است که حدود 7000 آنها جواب قبولي دريافت کنند. البته چنانچه، که گفته شد، اطفال و نوجوانان زير سن 18 ساله همگي پذيرفته خواهند شد

 

از مجموع 32 هزار پناهجوی سال 2015،  %27 آنها تحصيلات دانشگاهي دارند. %10 آنها تحصيلات مکتب های مسلکي حرفوی و فني دارند. %23 آنها 7 تا 9 سال درس مکاتب ابتدائيه را خوانده اند. %15 تحصيلات شان 4 تا 6 سال مکتب ابتدائيه است و %12 کمتر از 3 سال در مکاتب ابتدائيه و يا بطور آزاد درس خوانده اند.

علاوه بر 32000 پناهجو در سال 2015 حدود 20000 نفر خارجي ديگر از راههای قانوني با دريافت اقامت کار، تحصيل، الحاق اعضای خانواده و…، وارد فنلند شدند

.

 

دکتور آنني علي تولپا- نيتامو تاکيد نمود، که ادارات سکتور دولتي بطور رسمي تا مدت معيني مسئوليت وفق يابي مهاجرين تازه وارد را برعهده دارند، اما در کنار سکتور دولتي ديگر سکتورها نيز همکار دولت و شهرداريها در امر وفق يابي مهاجرين مي باشند، بعنوان مثال سکتور خصوصي که توليد کننده های خدمات مي باشند و همچنين استخدام مهاجرين را به کار در شرکت های خصوصي برعهده دارند. سکتور سوم يعني موسسات غير دولتي، همچنين فعالين اجتماعي، اعضای فاميل، اقارب، دوستان و آشنايان پناهجويان نيز نقش و سهم مهم در وفق يابي مهاجرين به جامعۀ فنلندی دارند. انجمن های شما هر يک مي تواند موثريت خاص خود را در وفق يابي مهاجرين افغاني مقيم فنلند داشته باشد.

قابل ياد آوری است که دکتور آنني علي تولپا- نيتامو دکتورای رشتۀ انساني شناسي را دارد. خودش مهاجرت را در جواني تجربه کرده است. حدود 20 کتاب و دهها مقاله نوشته است که اغلب شان در امور مهاجرت و مسايل چند فرهنگي بوده است. همچنين مدت بسيار طولاني را در امور مهاجرت در ادارات مختلف کار نموده است.

 

 

بعد از صرف غذای ظهر، سخنران بعدی آقای لسسي هوفمن بود، که زيادتر از 20 سال تجربه کار در امور آموزشي خارجي ها را دارد و ايشان در رابطه با مسايل آموزشي به اشتراک کننده گان معلومات داد. آقای هوفمن گفت، که در فنلند از صنف اول تا نهم مکتب ابتدائيه اجباری است. حق هر شهروند مقيم فنلند بدون درنظر داشت سن است که از تا صنف نهم را درس بخواند. ادامه تحصيل بعد از صنف نهم مکتب، اختياری است. اگر در يک مکتب زيادتر از 3 شاگرد همزبان و هم دين باشند، مطابق به قانون بايد برای آن گروه از شاگردان زبان مادری شان و درس ديني شان در همان مکتب تدريس شود. اين حق اقليت های زباني و ديني در فنلند است که در قانون فنلند درج شده است.

 

 

برای افراد بالای 16 ساله، مکاتب شبانه مخصوص کلان سالان است که در آن دوره 9 سالۀ مکتب ابتدائيه بطور فشرده که شامل مهم ترين مضامين درسي مي شوند در ظرف مدت 1 تا 3 سال درس داده مي شود.

همچنين برای خارجيهای بالای سن 16 ساله، يک دورۀ يکسالۀ درسي که شامل 40 کرديت درسي بنام کورس آمادگي

« ولميستاوا» است، در شهرهای مختلف فنلند توسط موسسات آموزشي پيشبرده مي شود که در آن کورس، توجه زياد روی يادگيری زبان فنلندی شاگردان مي شود و علاوه بر آن کمي از تمام مضامين مهم درسي آموزش داده مي شود تا اشتراک کننده ها بعد از گذراندن اين کورس يکساله آماده برای تحصيل در مکاتب حرفوی يا ليسه ها و تحصيلات عالي شوند و يا اگر نيازی به تحصيل ندارند برای استخدام به کار آماده شوند.

 

 

هر شاگرد مکتب که پيشينه خارجي داشته باشد، حق دارد که از درس زبان فنلندی بطور ويژه :« آموزش فنلندی بعنوان زبان دوم» مستفيد شود و برای آنها آهسته تر و ساده تر درس داده مي شود و در پايان دوره مکتب وقتي که مضامين خاص خود را امتحان مي دهند تا فارغ صنف دوازه مکتب شوند، در امتحان زبان فنلندی برای اينکه فنلندی زبان مادری شان نبوده و بعنوان زبان دوم آنرا خوانده است، مورد توجه مسئولين قرار مي گيرد. برای شاگردان خارجي بهتر است که از اين امتياز استفاده کنند.

اقای هوفمن اوضاع داخل فنلند را در قبال مهاجرين نگران کننده خواند و گفت، که از سالها پيش تا بحال احزاب و گروههای مختلفي در فنلند بوده اند، که آنها نسبت به اقليت ها ديدگاههای متفاوت داشته اند، نگرش بعضي ها مثبت و بعضي ها منفي بوده اند. وقتي که اوضاع اقتصادی خوب بوده است، آنهايي که ديدگاه انتقادی و منفي داشته اند، ساکت بوده اند، اما وقتي که اوضاع اقتصادی خوب نبوده است، مانند وضعيت فعلي، آنها صداهای خود را بلند کرده و موضع منفي در برابر مهاجرين و اقليت های کشور گرفته اند. اما او به اين باور است، که اين مسئله مقطعي و گذرا است و اوضاع دوباره خوب خواهد شد.

آقای هوفمن گفت، که بعد از جنگ جهاني دوم در دههای 1950 تا 1970 حدود نيم ميليون نفر فنلندی برای جستجوی زندگي بهتر به کشور همسايه در سويدن مهاجرت کردند و اکثريت شان بعد ها بعد از گذارندن زندگي طولاني به وطن بازگشتند، اما هنوز هم تعداد زيادی در سويدن باقي مانده و شهروند آن کشور شده اند. اگر ما فنلنديها اين مقطع تاريخ مهاجرت خود را ببينيم، مهاجرت خارجي ها به کشور ما قابل درک خواهد بود. انسان حق دارد برای امنيت و زندگي بهتر خود تلاش کند و مهاجرت نمايد. آقای هوفمن از انجمن های افغاني خواست که باهم همکاری کنند و برای فرزندان شان در فنلند که نسل آينده آنها را در اينجا تشکيل مي دهند در امور تعليم و تربيت، زبان مادری، هويت و فرهنگ و موفقيت های شان تلاش نمايند.

 ميز مدور با عنوان: فعاليت ها و تاثيرات انجمن های مهاجر در امور وفق يابي از ديد کارشناسان

در ميز مدور اشخاص ذيل حضور داشتند و گردانندگي آن را حامد شفايي بر عهده داشت:

 

 1. آقای لسسي هوفمن کارشناس امور آموزشي از وزارت تعليم و تربيه
 2. خانم کتری اولي ويکاری، رئيس سابق انجمن ليسۀ تابستاني و کارشناس امور آموزشي، کسي بيشتر از ده سال، صدها کورس را برای اطفال مهاجرين داخل فنلند (همچنين برای اطفال افغانها) و فنلنديهای خارج از کشور سازماندهي کرده است. در ميز مدور داکتر لينا کارتينن نيز حضور داشت، پزشکي که بيشترين عمر عزيز خود را در دهات فقير افغانستان گذرانده و عمرش را فدای آرمانهای انساني و ايماني خود در راه خدمت به جامعۀ افغاني در مناطق محروم نموده است. وی متخصص صحت است. حدود 10 کتاب نوشته و عضو شورای رهبری و شورای علمي اکادمي فنلند- افغانستان مي باشد. همچنين مجتبي قانع زاده، جوان محصل در دانشکدۀ متروپوليا بعنوان يک جوان افغان حضور داشت تا در مورد مسايل جوانان در ميز مدور صحبت کند.

سئوال اول از طرف مجری چنين مطرح شد:

فعاليت ها و تاثيرات انجمن های مهاجر در امور وفق يابي چه مي توانند باشند؟

 

 

در پاسخ به اين سئوالها، کارشناسان ميز مدور پاسخ های ذيل را دادند:

 

آقای هوفمن: انجمن های خارجي مي توانند نقش پل ارتباطي را بين جامعۀ مهاجر و جامعۀ فنلندی داشته باشند، که از هر لحاظ با اهميت است.

خانم کتری: انجمن ها چون با مردم در سطح پائين و از نزديک در ارتباط و فعاليت هستند، بنا» از مشکلات آنها  در جريان پروسۀ وفق يابي مطلع مي شوند و نظرات مردم را مي دانند، لذا آنها مي توانند شيوه ها و نمونه های نوی از وفق يابي را برای گروههای خارجي بر اساس معلومات و تجارب شان طرح کنند و آن طرح ها را به مقامات مسئول وفق يابي پيش کش کنند تا پروسه وفق يابي بطور درست مطابق به نيازها و خواست ها مهاجرين تنظيم و اجراء گردند.

داکتر لينا: همکاری بين خود انجمن های خارجي و تبادل معلومات و تجارب بين آنها مهم مي باشد. از اين طريق ممکن است، که ايده ها و نگرش های نو پديد آيند. همچنين معلوم نيست که کي ها به فنلند مي آيند، معلومات از فرهنگ و عنعنات و آداب و رسوم شان مهم است، لذا نقش انجمن ها مي تواند بعنوان يک پل ارتباطي بين فرهنگ ها نيز باشد.

 

 

مجتبي قانع زاده: انجمن ها مي توانند به کمپ های مهاجرين بروند و به پناهجويان تازه آمده کمک و مساعدت نمايند. برای خود من از طريق اشتراک به پروگرام های انجمن ها دوستان افغاني زياد پيدا کردم و اين يک تجربه مثبت است که برای ديگر جوانان نيز موثر و سودمند خواهد بود.

 

 

اشتراک کننده ها هريک ديدگاههای خود را در پاسخ به اين سئوال مطرح کردند، که بطور خلاصه چنين بودند: انجمن های مهاجر مي توانند مهاجرين تازه آمده را به زبان مادری شان، از جامعه فنلندی، معلومات بدهند، تجارب خود و ساير مهاجرين را در امور وفق يابي به آنها انتقال دهند، آنها را تشويق کنند، همکار با ادارات دولتي و شارواليها در امور وفق يابي باشند، از لحاظ فرهنگي و اجتماعي فعال باشند و خدمات شان را ارائه کنند. مشکلات مهاجرين را به گوش مسئولان امور برسانند.

سئوال دوم و سوم:  چه کمک ها و همکاريهايي از جانب انجمن ها در کار وفق يابي مهاجرين ضرورت است و چه انتظاراتي را مقامات رسمي از انجمن های خارجي در کار وفق يابي دارند؟

هوفمن: انتظار فعال بودن در جامعه است. مانند اين گردهم آيي امروز که شما در اينجا جمع شده ايد و باهم روی مسايل و کارها تبادل نظر مي کنيم. انتظار مقامات امور مهاجرين از انجمن های خارجي، در حقيقت داشتن چنين فعاليت های مثبت است.

خانم کتری: فعاليت و همکاری انجمن ها مهم است. من به خاطر دارم، که در سمينار پارسال افغانها با اداره مهاجرت يک مامور پوليس امنيت فنلند اظهار داشت که انتظار همکاری را با انجمن های افغاني دارد تا افغانهای تازه آمده از قوانين فنلند آگاه شوند، زيرا خيلي از خارجي ها چون از قانون فنلند آگاه نيستند، لذا مرتکب جرم مي شوند و بعد متوجه مي گردند که آن کار در قانون فنلند جرم محسوب مي شده است؛ اگر خبر مي داشتند، آن کار ها را نمي کردند. در فنلند مردم اول به پوليس و دوم به معلم اعتماد دارند و پوليس يک مرجع خدمت گذار و قابل اعتماد است، که ممکن است در کشورهای ديگر چنين نباشد. از اين جهت همکاری بين انجمن های خارجي و ادارات دولتي در امور مهاجرين مهم مي باشد.

 

 

سئوال چهارم: هنگامي که انتظارات و توقعات مهاجرين از انجمن های همزبان شان بالا است، در اغلب اوقات نا اميدی يا عدم درک و تفاهم پيش مي آيد. درک افراد و انجمن ها در بعضي مسايل متفاوت هستند، زيرا امکانات، توانمنديها، فعاليتها و تاثيرات انجمن ها محدود مي باشند. در چنين مواقع و اوضاع چه بايد کرد؟

پاسخ ها: انجمن ها کار داوطلبانه و رضاکارانه دارند. حتي اگر انتظارات از آنها زياد باشند، چون فعاليت های آنها داوطلبانه و بدون معاش هستند، لذا در حد توان خود کار کنند. مهم اين است که بدون مبالغه آنچه که حقيقت است صادقانه بيان کنند، حتي اگر کسي از بيان حقيقت خوشش نيايد. اغلب کارها با اينکه کوچک است، انجام آنها بسيار با ارزش هستند، مثلا» کارهای آموزشي، ياد دادن زبان مادری به اطفال. شخصيت های بزرگ از فعاليت کوچک به مقام های بالا رسيدند، مثلا» آقای بارک اوباما رئيس جمهور امريکا  در گذشته يک کارمند مرکز جوانان بود. انجمن ها تاثيرات زياد بالای خدمات اجتماعي و مردم دارند و فعاليت های آنها مهم مي باشند.

سئوال پنجم: با توجه به آمار ارائه شده پناهجوياني که در سال گذشته آمده اند، زيادتر از %60 آنها کمتر از صنف نهم مکتب درس خوانده اند. در فنلند هدف اصلي وفق يابي، استخدام به کار است. رقابت در بازار کاريابي هم بسيار بالا و شديد است که برای يک جای کار، دهها نفر تقاضا مي کنند و مناسبترين شخص در رقابت آزاد استخدام مي شود، سئوال اينجاست که اين %60 جمعيت 32 هزار نفری سال گذشته چگونه و با چه امکاناتي برای بازارهای کار فنلند آماده مي شوند؟

پاسخ ها: برای وفق يابي و آمادگي برای کار عوامل زيادی چون صحت، تحصيل، حرفه، زبان فنلندی، انگيزه  و داشتن معلومات مهم هستند. نهادهای دولتي سعي خود را برای وفق يابي و موفقيت خارجي انجام مي دهند، اما نقش انجمن های خارجي در عرصه های گوناگون مهم، لازم، موثر مي باشند. يک پاسخ مهم را آقای هوفمن داد: بنظر من خيلي مهم است، که شما در جامعه فنلند تعادل پيدا کنيد و موقف خود را تثبيت نمائيد. اين را هيچ کسي به شما داده نمي تواند، بلکه خود شما در توافق و هماهنگي بين فرهنگ خودتان و فرهنگ فنلندی بدست مي آوريد و در زندگي خود تعادل ايجاد مي نمائيد.

بعد از ختم گفتمان ميز مدور، تفريح برای صرف عصريه اعلان شد.

بعد از صرف عصريه، داکتر لينا کارتينن سخنراني کرد و از تجربيات خودش در افغانستان گفت: من وقتي از فاکولته طب بعنوان داکتر طب فارغ تحصيل شدم، چند سال بعدش به افغانستان رفتم. اول در کابل کار کردم و بعد از آن به مناطق مرکزی افغانستان رفتم و دهات به زنان و اطفال و مردم فقير و نيازمند خدمات صحي و بهداشتي را ارائه نمودم. مردم افغانستان بسيار مهمان نواز و مهربان هستند. افغانستان طبيعت زيبا و ديدني دارد. من زيادتر در مناطق هزاره جات بودم. در افغانستان بسيار مصروف بودم، چون مردم به خدمات صحي و بهداشت ضرورت زياد داشتند. من افغانستان و مردم آنرا دوست دارم و از افغانستان خاطرات زياد دارم. بيشتر عمر خود را در افغانستان گذراندم و آنجا وطن دوم من است. من به دری صحبت مي کنم و برای يادگيری زبان پشتو تلاش کردم.

کسي سئوال کرد، که يک خاطره خوب و يک خاطره بد خود را از افغانستان بگوئيد. داکتر لينا گفت، که من طبيعت و مردم افغانستان را دوست دارم. چيزی را که خوش ندارم، رشوتخوری و جنگ است.

داکتر لينا گفت که من جوان بودم که به افغانستان رفتم و وقتي که به سن تقاعد رسيدم به فنلند بازگشتم. من پار سال وقتي که مهاجرين زياد آمدند، به يونان رفتم و در آنجا به مهاجرين افغاني خدمات صحي را بطور داوطلبانه ارائه نمودم. همچنين در حال حاضر در شهر خودم لهتي به زنان افغاني مقيم آنجا کمک مي کنم و برای آنها کورس های زبان فنلندی مي گذاريم و بعضي وقت ها آنها را به تفريح مي بريم. خانم لينا در حال حاضر عضو شورای شهر لهتي است و عضو شورای رهبری اکادمي فنلند- افغانستان نيز مي باشد.

بخاطرخدمات داکتر لينا کارتينن، حاضران برايش کف زدند و از جانب انجمن های افغاني، جنرال باجوری و انجينر صالحي از خدمات شايستۀ داکتر لينا در افغانستان سپاسگزاری و قدر داني نمودند.

 

 

قابل ذکر است، که در تاريخ 21 ماه مي 2016 در حضور بيشتر از يکهزار نفر از افغانها در کانسرت خانم آريانا سعيد در هلسينکي، از داکتر لينا کارتين بطور شايسته تقدير بعمل آمد. اکادمي فنلند – افغانستان با اهدای يک مدال افتخار و يک لوح تقدير فلزی- چوبي همراه با يک تقدير نامه از طرف شورای علمي اکادمي به پاس خدمات چندين دهۀ اين داکتر قهرمان به مردم محروم افغانستان، اهداء گرديد و نماينده های انجمن ها و شخصيت های علمي، فرهنگي و اجتماعي افغانها به روی استيچ آمدند و بطور جمعي، اين هدايا به ايشان از طرف تمام افغانهای فنلند تقديم گرديد و به ايشان لقب داکتر قهرمان داده شد. بجاست که روزی دولت افغانستان عالي ترين مدال افتخار را به اين بانوی فداکار که عمر عزيز خود را صرف خدمت به مردم افغانستان در بدترين شرايط و اوضاع بحراني، نموده است، اهداء نمايد!

تبادل نظر در ورکشاپ ها از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر

اشتراک کننده ها مطابق به علايق شان به به سه گروه کاری يا وارک شاپ تقمسيم شدند. عناوين اين وارک شاپها عبارت بودند از:

 1. جوانان خارجي و آينده
 2. توانائيها و نيروی روحي
 3. نقش انجمن های خارجي در کارهای وفق يابي

جمع بندی گزارش وارکشاپ ها

وارک شاپ اول (جوانان خارجي و آينده)

اول) جوانان بايد به چيزهايي که خود آنها علاقه دارند راهنمايي و کمک شوند. نبايد با فشار علايق کلان سالان بالای آنها تحميل گردند. مثلا» اگر جواني علاقمند به تحصيل در يک رشته است، والدينش او را در همان رشته تشويق و حمايت کنند، نه اينکه فقط مجبور ساخته شوند که همگي داکتر و حقوق دان و انجينر شوند، چون رشته های تحميلي نتيجۀ خوب ندارد.

دوم) جوانان از حقوق و مسئوليت های شان معلومات پيدا کنند.

سوم) جوانان در کنار کلان سالان به فعاليت ها و مسئوليت های اجتماعي اشتراک داده شوند.

چهارم) جوانان در امر ياد گيری زبان و درس های شان تشويق و ترغيب شوند.

پنجم) کلان سالان تجارب خود را به جوانان انتقال دهيد.

ششم) همکاری بين انجمن ها در رابطه با کمک و پيشرفت جوانان

هفتم) جواناني که  تازه به فنلند مي آيند، از سوی انجمن ها کمک و راهنمايي شوند.

هشتم) خانواده های افغانها با اجازه مسئولان امور، اطفال و جوانان زير سن افغاني را که بدون سرپرست هستند، در صورت ممکن به خانه های خود جای دهند و سرپرستي آنها را قبول نمايند تا کمبودهايي که از ناحيه سرپرست وجود دارند برطرف شوند.

 

 

وارکشاپ دوم (توانائيها و نيروی روحي)

هر مهاجر در مسيرهای راه سختي ها و مشکلات زيادی را ديده اند. از جانب ديگر کساني که آمده اند، اغلب شان جوان و بي سواد و يا کم تجربه هستند. در اينجا فاميل هايشان نيستند و نياز به محبت دارند. در فنلند مانند ساير کشورهای اسکانديناويا مردم خونسرد هستند. در افغانستان فاميل های مهاجرين در شرايط سخت قرار دارند و اخبار اوضاع داخل افغانستان روی روح و روان مهاجرين در اينجا تاثيرات منفي مي گذارند. انجمن های افغاني در فنلند مانند خيلي از انجمن های ديگر دارای فرازها و نشيب ها در فعاليتهای خود بوده اند، طوری که بعضي وقت ها خيلي فعال و بعضي وقت ها خاموش و آرام بدون فعاليت بوده اند. چاره چيست؟ برای کمک به مهاجرين، انجمن ها بايد اهداف و کارهای شان را مشخص کنند. تخصصي تر و هدفمندانه تر عمل کنند. توان منديهای خود شان را افزايش دهند. همکاريها را بين خود شان بيشتر و محکمتر کنند. اتحاديه سرتاسری را برای هماهنگي و کارهای مشترک شان تشکيل دهند. تجارب کاری خود را با يکديگر شريک سازند. مسئولان امور وفق يابي، مهارت ها و تجارب هر مهاجر را بايد در مسايل وفق يابي در نظر بگيرند.

وارک شاپ سوم( نقش انجمن های مهاجر در کار و پروسۀ وفق يابي)

فعاليت های انجمن های افغاني اشتراک کننده در اين وارکشاپ طبق اظهارات خودشان: ايجاد کورس های زبان مادری، کورس های ورزشي، آشپزی، کورسهای خياطي، کانسرت ها و محافل خوشي اعياد و مراسم چون روز بين المللي زن، نوروز، فعاليت های فرهنگي و نشراتي، کمک به مهاجرين بوده اند، که عمدتا» فعاليتهای فرهنگي و اجتماعي مي باشند.

 

 

مشکلات انجمن ها: عدم معلومات از قانون تشکيلات نهاد های غير دولتي، مشکلات اداری و تشکيلاتي، کمبود بودجه و عدم برخور داری از کمک های مالي دولتي. عدم همکاری بين انجمن های افغاني، عدم جذب جوانان در فعاليتهای انجمن ها، داشتن مشکلات زباني در برقراری ارتباط و همکاری با فنلنديها. مصروف بودن نيروهای فعال انجمن، همچنان از فعاليتها و کارهای خود نتوانستند به ادارت فنلندی معلومات بدهند و کارهای خود را تبليغ و معرفي کنند.  تمام انجمن ها بدون استثناء فراز و نشيب داشته اند طوری که گاهي فعال و گاهي کم فعال و يا غير فعال بوده اند. دلايل آن نيز عدم تشويق، عدم همکاری و نبود رقابت سالم بين انجمن ها و کمبود امکانات انساني و مالي بوده است. انجمن های افغاني استعداد و علاقمندی فعاليت و کارآيي در فعاليتهای وفق يابي افغانها را به جامعۀ فنلند دارند، چنانچه آموزش داده شوند، تشويق گردند، فعاليت های شان تبليغ شوند، شبکه های ارتباطي آنها فعال گردند، امکانات در اختيار شان گذاشته شوند و بين آنها همکاری باشند، خطوط کاری شان درست تنظيم گردند و مشاورين مجرب داشته باشند مي توانند بسيار فعال تر و موثر تر از حالا فعاليت کنند.

بعد از صرف عذای شب قريب به 3 ساعت جلسۀ بين الافغاني بود، که بدون حضور فنلنديها، مسئولان و نماينده گان انجمن ها بين خودشان آزادانه و دوستانه تبادل نظر کردند. در آغاز جلسه روی آجندای جلسه توافق شد. پس از تبادل نظرات در نتيجه فيصله شد، که آجندای جلسه را مسايل ذيل تشکيل دهند:

1) مشکلات پناهجويان افغاني در فنلند

2) مشکلات اقامت و آمدن اعضای فاميل های افغانهای فنلند، از افغانستان به فنلند

3) همکاری بين انجمن ها و در صورت امکان تشکيل اتحاديه سرتاسری

بر طبق آمارهای رسمي، تقريبا» %75 تا %80 افغانهای پناهجو جواب منفي دريافت مي کنند. اين در حالي است که اوضاع افغانستان هر روز رو به وخامت بوده و هم اکنون در نقاط مختلف افغانستان جنگ ها دوام دارند و هيچ نقطۀ افغانستان کاملا» امن نيست، حتي شهر کابل. لازم است که مشکلات پناهجويان با مسئولين امور در ميان گذاشته شوند و برای قبولي آنها همکاری و تلاش گردد.

موضوع دوم مشکلات اعضای فاميل هايي است که برای الحاق خانواده و گرفتن اقامت فنلند از افغانستان به هند و ايران و کشورهای ديگر مي روند، چون سفارت فنلند در کابل خدمات قنسولي را انجام نمي دهد و دشواريهای اين کار و همچنين سخت شدن شرايط گرفتن اقامت اعضای فاميل، يک مشکل بزرگ است. نياز است که انجمن های افغانها برای حل اين مشکل بطور مشترک تلاش کنند.

 

 

موضوع سوم همکاری بين انجمن ها و تشکيل اتحاديه سرتاسری است. اين کار تقريبا» يک ضرورت مبرم است. حدود 13 هزار نفر افغاني در فنلند زندگي مي کنند. جمعيت افغانها بشدت رو به افزايش است. مشکلات افغانها نيز زيادتر شده اند، چون در سال گذشته يکباره، زيادتر از پنج هزار نفر پناهجوی افغاني که حدود %30 آنها جوانان زير 20 ساله بودند، آمدند. خيلي از آنها تنها و بدون خانواده هستند. تمام انجمن ها تقريبا» اهداف مشترک داشته اند که خدمت به مردم و جامعه است. ما در اينجا بعنوان يک اقليت کوچک هستيم و همگي در يک کشتي قرار داريم. قدرت ما در اتحاد و همبستگي ما است. بعضي انجمن های ما حدود 15 سال است که سابقه کاری دارند، اما همگي فراز و نشيب در کارهای خود داشته اند و و همگي پيشرفت های زياد نداشته اند. دليل آن نيز اين است که تنها عمل کرده و بين ما همکاری نبوده است. لازم است، که يک نگاه به کارکردهای گذشته خود کنيم و برای آينده راه حل های اساسي فکر کنيم. اينها سخنان بودند، که مسئولان انجمن ها در صحبت های شان گفتند و تاکيد بر تشکيل اتحاديه سرتاسری کردند که اين اتحاديه بعنوان يک ارگان چتر خطوط کاری و استراتژی فعاليت های انجمن ها را در همکاری با انجمن ها تنظيم کند و بعنوان يک صدای واحد افغانها در فنلند عمل نمايد. کمک های مالي دولتي را جذب و پروژه های مشترک را با انجمن های افغانها ايجاد کند و سمبول اتحاد و همسبتگي افغانها و انجمن های افغانها در فنلند باشد

پس از صحبت های طولاني سر انجام همگي با رای و نظر مشترک بدون کدام رای مخالف فيصله های ذيل را انجام دادند:

1) اتحاديه سرتاسری افغانها تشکيل گردد. برای اين کار يک گروه کار انتخاب گرديد و زمان آن تا آخر سال تعيين شد.

2) يک مکتوب از طرف تمام انجمن ها به سفارت افغانستان در ناروی ارسال گردد تا مشکل گرفتن پاسپورت مشروط به تذکره حل گردد، اخيرا» سفارت افغانستان در ناروی اعلان داشته است که پاسپورت های الکترونيکي فقط با داشتن تذکره افغاني قابل صدور است و داشتن هيچ سند ديگر حتي پاسپورت سابق افغاني برای گرفتن پاسپورت جديد کافي نيست، که اين شرط دشواری بزرگي را برای افغانها ايجاد کرده است.

 1. يک مکتوب از طرف تمام انجمن های افغانها برای مقامات مربوطه در امور مهاجرت و وزارت خارجۀ فنلند ارسال گردد و برای حل مشکلات اقامت اعضای فاميل افغانها در پروسۀ الحاق خانواده تلاش شود.

4) يک مکتوب از طرف تمام انجمن های افغانها برای مقامات مربوطه در امور پذيرش پناهجويان ارسال گردد تا در رابطه با قبولي پناهجويان افغاني تلاش شود.

برای اجرای تمام چهار فيصله ياد شده، يک گروه کار چند نفره انتخاب شد که عبارتند از:

دکتور غلام احمد واک، محمد نبي قانع زاده، هما جامي، فقير بری و حامد شفايي.

در روز شنبه از ساعت 21.00 تا 23.00 پروگرام موسيقي افغاني با هنرمندی زمان نسيمي، داکتر فضل مستمند، حامد پاينده و مصطفي جان مستمند در سالن هتل نوکسيو اجراء گرديد و باعث سرور و شادی افغانهای عزيز گرديد.

پروگرام دومين روز آموزش (28.8.2016)

مهاجرت و پيامدهای آن

خانم سارا حسيني کارشناس امور صحي و عضو شورای رهبری اکادمي فنلند- افغانستان در رابطه با پديدۀ مهاجرت و پيامدهای آن صحبت کرد. خانم حسيني مهاجرت را به چهار دسته تقسيم نمود:

 

 

1) سنتي به سنتي

2) مدرن به سنتي (سياحت، تحقيقاتي)

3) سنتي به مدرن (سنت در برابر مدرنيته)

4) مدرن به مدرن

همچنين وی شاخصه های جوامع دموکراتيک و غير دموکراتيک را بر شمرد. بر علاوه در مورد چالش ها و مشکلات مهاجراني که تفکر سنتي دارند در کشورهای مدرن معلومات ارائه نمود، مانند اختلافات زن و شوهر، اختلافات بين والدين و فرزندان، آزادی روابط بين دو جنس مخالف، کم شدن علاقه جوانان مهاجر به تحصيل، سست شدن کانون خانواده بر اساس فردگرايي.

آموزش قانون فعاليت و ادارۀ نهادهای غير دولتي در فنلند

برای بالا بردن ظرفيت فعاليت انجمن های افغاني در فنلند، از کارشناس مجرب سازمان کمک به پناهندگان «پکولايس اپو» آقای متتي فورس بيرگ دعوت شده بود، که در مورد قانون فعاليت و ادارۀ سازمانها و موسسات غير دولتي در فنلند معلومات بدهد. آقای فورس بيرگ در گردهم آيي اول انجمن های افغاني به تاريخ 16.5.2016 در هتل آرتور هلسينکي نيز حضور داشت و بطور مختصر معلوماتي را در اين رابطه ارايه نمود، اما اين بار وقت کافي برای ايشان گذاشته شد تا اطلاعات جامع تر و کامل تر را به حاضران بدهد.

 

 

صحبت های آقای فورس بيرگ همزمان ترجمه مي شد تا تمام اشتراک کننده ها بطور دقيق و کامل با قوانين و مقررات کارکرد و ادارۀ انجمن ها آشنا شوند و بتوانند انجمن های شان را بهتر اداره نمايند.

کارکرد يک انجمن و يا يک سازمان غير دولتي مانند کارکرد يک دولت است. اعضای دولت در زمان معين برای مدت معيني از سوی مردم و يا نماينده های مردم در پارلمان انتخاب مي شوند. وظيفه ای دولت اجرای قانون و پلان هايي است که پارلمان آنها را تصويب کرده باشد. بودجه دولت از طرف پارلمان تصويب مي شود و دولت در برابر پارلمان پاسخ گو است و يا بعبارت ديگر پارلمان نظارت بر کار دولت را برعهده دارد. در يک انجمن نيز چنين است. در جلسۀ سالانه اعضای شورای اجرايي يا بعبارت ديگر اعضای شورای رهبری انجمن از سوی اعضای آن انجمن برای مدت معيني که در اساسنامه آن نهاد ذکر شده است، انتخاب مي گردند. پلان کار آن انجمن و بودجه آن معمولا» برای مدت يکسال در جلسۀ سالانه آن انجمن تصويب مي گردد، سپس وظيفه شورای اجرايي منتخب، اجرای پلان کار تصويب شده بر اساس بودجۀ تصويب شده مطابق به اساسنامۀ انجمن است. در راس شورای اجرايي، رئيس انجمن قرار دارد. شورای اجرائيه انجمن حد اقل بايد دارای سه عضو که عبارتند از رئيس، مسئول امور مالي و منشي است، باشند. ساير اعضاء مانند معاون و ديگر مسئوليت ها اختياری است و مطابق به اساسنامه هر انجمن انتخاب مي گردند. کار انجمني يک کار جمعي است که رئيس بايد در مشورت و همکاری با ساير اعضای شورای رهبری آن امور انجمن را پيش ببرد. يک انجمن خوب تمام کارکردها و تاريخچه کاری آن مکتوب و ثبت شده است.

شورای اجرايي هر سال ليست اعضای آن انجمن را بايد از نو مرور کرده و تائيد کند. مقدار حق العضويتي را که در جلسه سالانه تعيين شده است، آنرا از اعضای انجمن جمع آوری کند. انجمن ثبت شده بايد دارای حساب مالي بنام خودش باشد. تمام عايدات و مصارف انجمن از طريق حساب بانکي انجمن انجام شود. اسناد مالي مخارج و عايدات انجمن بدقت حفظ و مراقبت شوند. در آخر سال پيش از آنکه جلسه سالانه داير شود و تمام اعضای انجمن برای اشتراک به جلسۀ سالانه دعوت شوند، چهار سند مهم را هر انجمن بايد تهيه کنند و در جلسه سالانه موجود باشند. اين اسناد عبارتند از:

1) گزارش مختصر از فعاليت های يک ساله

2) گزارش مالي يکساله

3) پلان کار سال آينده

4) بودجه تخميني سال آينده مطابق به پلان کاری

قابل ياد آوری است که هر انجمن بايد يک يا دو نفر ناظر (کنترولر) داشته باشد که همزمان با انتخاب اعضای شورای رهبری، انتخاب مي شوند و وظيفه ناظران يا کنترولرها اين است که فعاليت ها و امور مالي انجمن را بدقت مرور و تفتيش کنند و گزارش مالي خود را برای جلسه سالانه بنويسند. ناظران يا کنترولرها نبايد همزمان عضو شورای رهبری انجمن باشند، بلکه بايد اشخاص قابل اعتماد برای اعضاء در خارج از شورای رهبری باشند که به نمايندگي از کل اعضاء بر کارکردهای شورای رهبری انجمن نظارت کنند و امور مالي را بررسي و گزارش دهي نمايند.

بعضي وقت ها در آمدهای مالي انجمن شامل پرداخت ماليات مي شوند. معمولا» انجمن های کوچک که فعاليت های عام المنفعه دارند مشمول پرداخت ماليات نمي شوند، اما مسايل مالياتي بستگي به نوع در آمد، مقدار درآمد و چگونگي فعاليتهای انجمن و مصارف عايدات انجمن و نوعيت انجمن دارد. بنا بر اين لازم است، که  شورای رهبری يک انجمن با قوانين مالياتي انجمن ها آشنا باشند تا مشکلي با اداره ماليات پيش نيايد.

از وظايف شورای رهبری انجمن اين است که از آن نهاد بخوبي نمايندگي کند. فعاليت های منظم داشته باشد و مطابق به اساسنامه و پلان کاری و بودجه اش کارها را درست پيش ببرد و برای انکشاف و بهبودی انجمن تلاش نمايد. همچنين اطلاع رساني و روابط داخلي و بيروني نيز از کارهای مهم شورای رهبری يک انجمن است.

چگونگي تصميم گيری در انجمن:

جلسه مطابق به آجندای از قبل اعلان شده آغاز مي شود. رئيس انجمن و در غياب وی معاون انجمن جلسه را مديريت مي کند. اول موضوع را بيان مي کند. بعد از آن اجازه مي دهد که در جلسه روی آن بحث و تبادل نظر شود، سپس مطابق به تبادل نظرات انجام شده رای گيری مي شود و موضوع به تصويب مي رسد. حتي اگر نظر مخالف هم باشد، بايد مطابق به نظر و رای اکثريت تصميم گيری شود و موضوع تصويب شده بايد اجراء گردد. در کار کرد انجمن بايد شفافيت وجود داشته باشد. تمام اعضای شورای رهبری از کارهای انجمن مطلع باشند، چون مسئوليت جمعي دارند. در قبال کارهای انجمن حتي اگر يک عضو اشتباه کند، ساير اعضای شورای رهبری نيز مسئوليت دارند.

اعضای شورای رهبری بايد با اساسنامه انجمن شان خوب آشنا باشند و تمام کارهای انجمن را بر اساس اساسنامه اجراء کنند. هر عضو انجمن بايد مسئوليت خود را بداند و آنرا درست انجام دهد. شورای رهبری اين امکان و فضای کاری را به هر عضو شورای رهبری بدهد که آزادانه ابراز نظر کند و در تصميم گيريها و اجرای کارها سهم و مشارکت فعالانه داشته باشد. در کار انجمن نبايد مصلحت انديشي شود، چون يک کار تشکيلاتي و جمعي است. بنا» اعضاء مي توانند بحث های انتقادی داشته باشند و در کارها هم نظر نباشند، اما بايد بطور دموکراتيک رای گيری شود و با اتفاق آراء و يا با اکثريت اراء تصويب شود و سپس موضوعات تصويب شده بطور قاطعانه اجراء گردند، حتي اگر اختلاف نظر هم بوده، چون پروسجر تصميم گيری درست انجام شده، يعني روی موضوع در جلسه بحث و تبادل نظر شده و سپس رای گيری شده و با اکثريت آراء تصويب شده است، لذا اگر عضوی اختلاف هم داشته است، بعد از تصويب بايد در اجرای آن طرح همکاری کند و به رای اکثريت احترام بگذارد.

شورای رهبری انجمن نمي تواند کارهای ذيل را انجام دهد:

1) نمي تواند در اساسنامه تغييرات بياورد

2) نمي تواند وقت وظايف خود را تمديد کند.

3) نمي تواند عضوی از اعضای شورای رهبری را اخراج کند.

4) اسناد محرمانه انجمن را فاش کند.

5) در آنجا که موجوديت و آبرو و حيثيت انجمن مطرح است، بي تفاوت باشد.

6) در وظايف خود نبايد غفلت کند

7) اموال منقول و غير منقول انجمن را نمي تواند حيف و ميل کند.

جلسۀ سالانه

جلسه سالانه هر انجمن عالي ترين مرجع تصميم گيری آن انجمن است که تمام اعضای آن انجمن، حق اشتراک را در آن دارند. اعضاى انجمن، حد اقل دو هفته پيش از زمان جلسه، از سوى شوراى رهبری انجمن بطور كتبي به جلسه دعوت مى شوند. آجنداى جلسه همراه با دعوتنامه فرستاده مى شوند تا هر عضو با آمادگى بهتر به جلسه شركت نمايد

معمولا» موضوعات  ذيل در جلسه سالانه مطرح  مى شوند:

– آغاز جلسه

– انتخاب رئيس، منشي، دو نفرناظر ، يك يا چند نفر محاسب شمارش آرای جلسه (وظايف اين افراد در ختم جلسه سالانه پايان مي يابد)

– توافق روى آجنداى جلسه

– استماع گزارش فعاليتهاى يكسالهً  شوراى رهبری

– استماع گزارش كنترولرها از وضعيت مالي انجمن در مدت يكسال

– رفع مسئوليت شورای رهبری بعد از گزارش كنترولرهاى مالى

– تاييد پلان كارى سال آينده

– تاييد ميزان تخمينى عايدات و مصارف انجمن در سال آينده

– تعين مقدار حق العضويت سال آينده

– انتخاب اعضاى جديد شوراى رهبری

– انتخاب يک يا دو نفر كنترولر امور مالى و فعايليت های انجمن مطابق به اساسنامه انجمن (اين اشخاص نبايد همزمان عضو شورای رهبری باشند)

جلسهً فوق العاده انجمن:

بعضي وقت ها در حالت اضطراری مي توان جلسۀ فوق العاده عمومي را برگزار کرد تا تصاميم مهمي را اتخاذ کند. تصاميم جلسه  فوق العادهً انجمن مطابق به اساسنامه هر انجمن انجام مي شود.

از تمام جلسه ها بايد صورتجلسه نوشته شود و صورتجلسه های مهم بايد مورد تائيد قرار گيرند و توسط يک يا دو نفر ناظر بر جلسه امضاء شوند. مثلا» صورتجلسه سالانه بايد توسط منشي جلسه نوشته شود و بعد مورد تائيد رئيس جلسه قرار گيرد و سپس برای ناظران جلسه فرستاده شود تا امضاء گردند و در حقيقت بايد علاوه بر منشي و رئيس جلسه يک يا دو نفر ناظر برجلسه نيز آنرا امضاء کنند. اين صورتجلسه سند مشروعيت کاری شورای رهبری انجمن است.

يک شورای رهبری خوب از کارکردهای خود در برابر اعضای انجمن پاسگو است. واقعيت ها را صادقانه و درست گزارش مي دهد و در عملکردهای خود صادق و درست کار و معتهد هستند.

گردهم آيي سرتاسری انجمن های افغاني در بعد از ظهر يکشنبه مورخ 28.8.2016 در فضای مملو از صميميت و رضايت از نتايج اين دو روز فعاليت فشرده با گرفتن عکس های گروهي به پايان رسيد.

 

اشتراک کننده ها قبل از اينکه سوار موتر سرويس شوند، در پيش هتل نوکسيو بار ديگر تاکيد کردند، که در سومين نشست بزرگ و تاريخي شان در ختم سال 2016، اتحاديه سرتاسری  شان را که در آن تمام انجمن های افغاني ثبت شده در فنلند، عضويت آنرا داشته باشند، تاسيس خواهند کرد. از گروه کاری منتخب شان که مقدمات تشکيل اتحاديه سرتاسری را با هماهنگي انجمن ليسه تابستاني فنلند و اکادمي فنلند- افغانستان ايجاد مي کنند، خواستند که کار شان را با جديت شروع کنند.

فایل پی دی اف گزارش

تهيه گزارش:

کميته نشرات اکادمي فنلند- افغانستان

عکس ها: علي آخوند زاده

نشر گزارش با ذکر منبع آزاد است